Ravnatelj - Kuca na Pola Puta

Rok za dostavljanje prijave 30.3.2015. godine
Lokacija: Mostar – Bosna i Hercegovina
Email: enquiries@ourkidsfoundation.org

 

ANGAŽOVANJE NA ODREĐENO VRIJEME (UGOVOR O DJELU) – 1 GODINA

 

RAVNATELJ - MENADŽER PROJEKTA – 20 sati sedmicno

Ustanova Kuca na Pola Puta je privatna ustanova socijalne zastite koja se osniva radi dodatnog profesionalnog osposobljavanja omladine za zivot izvan ustanova u dobi iznad 18 godina, koja napuste djecije domove u BiH. Ustanova je otvorena za omladinu normalnog psihofizickog razvoja kao i osobe blago ometene u psiho-fizickom razvoju. Ustanova djeluje sa sljedecim dugorocnim ciljevima:

 • profesionalno osposobljavanje omladine za život izvan Ustanove, u dobi iznad 18 (osamnaest) godina, koja napusti dječje domove u BiH
 • razvijanje čvrste suradnje stručnjaka i aktivnosti omladine u pojedinim oblicima profesionalnog života
 • zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba te poticanje tjelesnog i psihičkog razvoja omladine u Ustanovi
 • utjecanje na uspostavljanje emocionalnih i socijalnih veza te stvaranja pozitivne slike o sebi
 • razvijanje stvaralaštva intelektualnih sposobnosti putem samoinicijativnog rada na temeljima samopoštovanja osobnosti svakog pojedinog štićenika, fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa te prilagođavanje konkretnim potrebama, mogućnostima, interesima
 • razvijanje ljubavi prema profesionalnim aktivnostima
 • razvijanje osjećaja prijateljstva, uzajamne suradnje i pomoći te radnih navika
 • razvijanje govornih sposobnosti i obogaćivanje i kulture izražavanja
 • poticanje i razvijanje interesa za estetsko doživljavanje prirode i ljudskog stvaralaštva
 • osiguranje uvjeta za optimalni razvoj svakog štićenika

Ravnatelj - se angažuje za vreme trajanja projekta za koji su obezbjeđena finasijska sredstva, odnosno zakljucno sa 1. April 2016.g.

Ovaj opis poslova detaljno opisuje ključne aktivnosti i kompetencije Ravnatelja ustanove Kuca na Pola Puta koji implementira i finasira Fondacija Our Kids UK.

 

Opis poslova:

1. Registracija institucije

Registracija institucije i formiranje radnog tima koje ukljucuje oglasavanje i izbor kandidata uz pomoc upravnog odbora

2. Planiranje svih projektnih aktivnosti i podrška u pripremi relevantne dokumentacije

U okviru ove aktivnosti ravnatelj je dužan planirati aktivnosti na projektu kako bi se sprovodile u skladu sa predloženim planom, procedure i protokole koji će omogućiti ostvarenje specifičnih ciljeva projekta i ostvarenje planiranih rezultata. Ravnatelj je dužan planirati aktivnosti tako da se pridržava roka tj. perioda realizaije projekta te da u skladu sa tim budu ispunjeni ciljevi i zadaci projekta. Ravnatelj je dužan pridržavati se akcionog plana projekta te u skladu sa istim organizovati aktivnosti i obezbeđivati postizanje očekivanih rezultata zasnovanih na projektnom zadatku i usvojenom akcionom planu. Takođe, je dužan planirati aktivnosti u skladu sa odobrenim budžetom projekta te u skladu sa tim vršiti nadzor i kontrolu trošenje sredstava. Ravnatelj je dužan da priprema svu potrebnu dokumentaciju, prezentacije, sakuplja infromacije potrebne za implementaciju projekta, organizuje i vodi sastanke projektnog tima te u skladu sa navedenim vodi odgovarajuće zapisnike i sačinjava izveštaje.

3. Implementacija projektnih aktivnosti – realizacija projektnih aktivnosti, staranje o rokovima, adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumentacije

Ravnatelj je odgovoran za sprovođenje svih aktivnosti u skladu sa Akcionim planom projekta i dužan je u skladu sa tim vršiti koordinaciju sa svim članovima projektnog tima. U okviru ove aktivnosti menadžer projekta upravlja finasijskim resursima projekta i koordinira sve aktivnosti sa ostalim članovima projektnog tima, članovima međunarodne radne grupe i predstavnicima lokalnim predstavnicima. Ravnatelj je dužan da prilikom sprovođenja svih aktivnosti vodi računa o tome kako će se otvariti planirani ciljevi, odnosno očekivani rezultati u zadatom vremenskom okviru i u okviru odobrenih troškova. Ravnatelj je duzan da organizuje, sprovodi i vrši kontrolu sprovođenja projekta u skladu sa relevantnim procedurama, priprema relevantnu tendersku dokumentaciju

4. Komunikacija - interna komunikacija, kao i komunikacija sa spoljnim saradnicima, projektnim timom i upravnim odborom

Ravnatelj je u obavezi održavati redovnu komunikaciju sa svim članovima projektnog tima, organizovati sastanke projektnog tima, komunicirati sa članovima međunarodne radne radne grupe, predstavnicima lokalnih grupa a direktno je odgovoran upravnom odboru institucije. Ravnatelj je duzan prisustvovati sastancima upravnog odbora kao i podnositi izvjestaje upravnom odboru u utvrdenom obrascu.

Takođe, ravnatelj je obavezan u skladu sa akcionim planom komunicirati sa javnošću kroz tv, radio i novinska saopštenja, web prezentacije i dr.

5. Koordinacija i nadzor – organizacija redovnih sastanaka, sastanci sa monitoring osobama i donatorima, procjena rizika za sprovođenje projektnih aktivnosti i nadzor nad realizacijom.

Ravnatelj će organizovati redovne sastanke sa relavantnim službama u skladu sa potrebama i planom aktivnosti na projektu i prisustvovati sastancima sa monitoring osobom iz Our Kids UK koja je zadužena za kontrolu sprovođenja projekta i one koja vrši kontrolu ispravnosti računa za plaćanje vezanih za sprovođenje projekta

6. Praćenje i izveštavanje – redovno praćenje i izveštavanje za donatore u utvrđenom formatu.

Ravnatelj je dužan da u cilju sprovođenja svih planiranih aktivnosti prati izvršenje i sprovođenje ugovorenih obaveza, izrađuje i podnosi izveštaje o implementaciji projekta i čuva svu relevantnu dokumentaciju radi sprovođnja postupka revizije. Ravnatelj je odgovoran za pripremu izveštaja o projektu u skladu sa procedurama i u formatima koji je propisao donator. Ravnatelj će sa ostalim članovima projektnog tima pratiti tok projekta i prikupljati i čuvati svu relevantnu projektnu dokumentaciju.

 

Kvalifikacije/iskustvo

Minimum 1 stepen Osnovnih akademskih studija ili sa njima izjednačenih studija (VŠS ili VSS) Relevantno iskustvo u oblasti socijalne zastite za koje se traži angažovanje. Relevantno iskustvo u oblasti upravljanja projektima Poznavanje engleskog jezika (dokazuje se sertifikatom ili položenim ispitom u toku studija/školovanja) Poznavanje rada na racunaru (Word, Excel, Internet, Power point).

 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI

 1. Motivacijsko pismo*
 2. CV
 3. Reference sa dosadašnjim iskustvom u realizaciji projekata
 4. Diploma o završenom školovanju, kopija/sca

Rok za dostavljanje prijave je 30.3.2015. godine.

Sve zainteresirane molimo da nam pošalju CV (u Word ili PDF formatu na nasem jeziku) i motivacijsko pismo na enquries@ourkidsfoundation.org (do 30.3.2015 u 17:00) sa naslovom: Posao Ravnatelj – Kuca Na Pola Puta

*Svoje motivacijsko pismo pozeljno je da bazirate na sljedecem:

 

Glavni zadaci i odgovornosti

 • vođenje planiranja i implementacije projekta,
 • pomoć pri definisanju oblasti projekta, ciljeva i dostignuća,
 • definisanje zadataka projekta
 • razvijanje projektnih planova,
 • okupljanje i koordinacija zaposlenih na projektu,
 • upravljanje budžetom projekta,
 • planiranje i zakazivanje projektnih rokova,
 • praćenje napretka projekta korišćenjem odgovarajuće tehnike,
 • usmeravanje i pružanje podrške projektnom timu,
 • osiguranje kvaliteta projekata,
 • konstantno nadgledanje i izveštavanje o progresu projekta za sve stejkholdere,
 • prezentovanje izveštaja – definisanje napretka, problema i rešenja,
 • implementacija i upravljanje promjenama u izvršenju projektnih aktivnosti i intervencija radi postizanja projektnih ciljeva
 • evaluacija projekta i procjena rezultata.
 • grant aplikacije

Radno iskustvo

 • iskustvo menadžmenta projekata,
 • odlično poznavanje menadžmenta projekata sa teoretskog i praktičnog aspekta,
 • odlično poznavanje tehnika i alata u menadžmentu projekata,
 • direktno radno iskustvo u okruženju menadžmenta projekata,
 • relevantno iskustvo u radu sa ljudima,
 • relevantno iskustvo u strateškom planiranju,
 • relevantno iskustvo u menadžmentu rizika,
 • relevantno iskustvo u menadžmentu promjena,
 • poznavanje softvera za menadžment projekata.

Ključne kompetencije

 • kritičko razmišljanje i vještine rješavanja realnih problema,
 • efikasno planiranje i organizacija,
 • efikasno donošenje odluka,
 • izvanredne komunikacijske vještine (pisana i verbalna komunikacija)
 • liderske vještine,
 • delegiranje,
 • timski rad,
 • pregovaranje,
 • upravljanje konfliktima,
 • prilagodljivost,
 • tolerancija na stres